قـوانـین و مــقررات نمـایشـــگاه

غرفه دار گرامی؛


حسب اعلام مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد مبنی بر پرداخت مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت خدمات(برق، نظافت و سایر ) به ازای هرمترمربع عملیات غرفه سازی و همچنین جهت کف سازی غرفه ها مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال بابت هرمترمربع ، توسط پیمانکاران غرفه ساز،
بدین وسیله می بایست تمامی شرکتهای پیمانکار غرفه ساز نسبت به پرداخت مبالغ اعلامی به شماره حساب مشخص شده توسط نمایشگاه مشهد اقدام نمایند. بدیهی است درصورت عدم واریز مبالغ مشخص شده، مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد از تحویل فضا جهت ساخت و ساز جهت پیمانکاران غرفه ساز ممانعت خواهد نمود. لذا خواهشمند است کلیه پیمانکاران غرفه ساز نسبت به پرداخت وجوه مذکور اقدام نمایند.

باتشکر ستادبرگزاری