قـوانـین و مــقررات نمـایشـــگاه

غرفه دار گرامی؛

 

باتوجه به قوانین نمایشگاه بین المللی مشهد پیمانکار ساخت غرفه موظف است جهت خدمات غرفه سازی شامل( برق، نظافت و سایر خدمات) به ازای هر متر مربع عملیات غرفه سازی مبلغ 1.100.000 ریال و همچنین کف سازی غرفه ها مبلغ 110.000 ریال بابت هر متر مربع (با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده) به حساب اعلام شده از سوی ستاد اجرایی واقع در نمایشگاه (شماره شبا بانک شهر(740-61000000700836828536) واریز نماید. در صورت عدم واریز، فضا جهت ساخت و ساز و تجهیز تحویل نمی گردد. ( با توجه به تغییر نرخ خدمات غرفه سازی در سال جدید مبالغ مذکور به صورت علی الحساب اخذ گردیده و ما به التفاوت محاسبه می گردد)