کتاب دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد