زمان بازدید و آدرس

زمان بازدید و آدرس نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشگاه

10 الی 13 آذرماه 1402 ، ساعت 16 – 21

آدرس:

مرکز نمایشــگاه های بین المللی مشهد