عنوان کارگاه آموزشی پوستر کارگاه آموزشی
1 سیستم چاپ در بسته بندی مواد غذایی
2 ایمنی در انبارداری محصولات غذایی
3 کنکاش در رفتار مصرف کننده
4 تکنیک های بسته بندی در صنعت غذا
5 نقش هویت دیداری در توسعه برند