ثبت نام پاویون تخصصی پاویون تخصصی صنایع غذایی (مواد پروتئینی، صنایع تبدیلی، افزودنی ها، مواد اولیه و...)

1-  فرم شماره یک: ثبت نام در نمایشگاه ” اطلاعات فارسی و انگلیسی در جدول ذیل در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد”


    تمایل به جانمایی در فضای VIP را دارم

    اسپانسر نمایشگاهیبرگزاری سمینارهای تخصصیدرج آگهی در کتاب نمایشگاهتبلیغات محیطیساخت تیزر تبلیغاتی


    قابل ذکراست فاکتور رسمی یک ماه بعد از برگزاری نمایشگاه ارسال می گردد.

    حقیقیحقوقی    (مطالعه قوانین مندرج در وب سایت نمایشگاه )