لیست غرفه داران فضای باز

نام شرکت
پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب
برودتی نیک (نوری)
فارمد سرما
آلما توز
نوژن گستر توس
آرمان صنعت
استیل تانک خراسان
بیمه ایران(رهبری)
غرفه داران فضای باز نمایشگاه صنایع غذایی آی فود مشهد