لیست غرفه داران سالن بهار نمایشگاه آی فود به شرح زیرمی باشد:

نام شرکت شماره غرفه
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی 1
نیمبلوک 2
پونک شیر تکین 3
پرتو آزمون جوانه خراسان 4
کشت و صنعت جوین 5
اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی 7
ماهنامه کنترل کیفیت 8
سمارایان صنعت 9
افضل 11
اتحادیه اجیل و خشکبار 12
اتاق اصناف مشهد 12
اتحادیه نبات و آبنبات 12
آزما لبن 13
بلیتسا 14
نسیم صباح مازند 15
گلسار پلیمر 16/1
شرکت بهینه وزین (مهگل ) 17
تروند زعفران 18