لیست غرفه داران سالن انوری

نام شرکت شماره غرفه
انجمن همگن صنایع غذایی 1
طوبی نگین البرز 2/1
سپنتا 2/2
اشکان لفاف توس 4
ارمغان بانوی آذربایجان 5
کاوش افزار تدبیر 6
نشاسته اداک 7
زعفران کیان توس 8
مادوتا 9
رستوران سخره ای آراد 10
انجمن صنفی مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت 11
پک تین (پرارین) 12
نوین زعفران 13
توسن پخش ستاره کیش(عالیس) 14
درویش 15
بهنوش ایران 16
گلاب زهرا 17
افق اعیان ایرانیان 18
غرفه داران سالن انوری نمایشگاه صنایع غذایی آی فود مشهد96