لیست غرفه داران سالن انوری نمایشگاه آی فود به شرح زیرمی باشد:

نام شرکت شماره غرفه
انجمن همگن صنایع غذایی 1
طوبی نگین البرز 2/1
سپنتا 2/2
اشکان لفاف توس 4
ارمغان بانوی آذربایجان 5
کاوش افزار تدبیر 6
نشاسته اداک 7
زعفران کیان توس 8
مادوتا 9
رستوران سخره ای آراد 10
انجمن صنفی مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت 11
پک تین (پرارین) 12
نوین زعفران 13
توسن پخش ستاره کیش(عالیس) 14
درویش 15
بهنوش ایران 16
گلاب زهرا 17
افق اعیان ایرانیان 18