در راستای حمایت از شرکت های ملی که در زمینه صادرات، نواوری و کارافرینی، نقش مهمی در کشور ایفا نموده اند، شرکت برساز رویداد پارس مفتخر است که فضایی در یکی از بهترین موقعیت های سالن نمایشگاه جهت معرفی محصولات جدید شرکت ها اختصاص داده و این محل را برای بازدید مقامات و مسئولین و هیئت های تجاری اماده سازد.